Transforming Dialogue

Transforming Dialogue
Distelvoorstraat 41
Amsterdam,
1031 XB
Nederland

00-31-6-11362028/ 06- 1247421

trans.form@mac.com
www.transformingdialogue.com

Transforming Dialogue biedt sinds 2001 opleidingen voor Voice Dialogue aan in Nederland en Engeland.
In Engeland kun je in ons huis in Dorset , midden in de heuvels, een driejarige opleiding volgen van 5 weekenden per jaar. De voertaal is Engels. De training is inclusief verblijf en duurt van vrijdag avond tot en met zondag.

In Nederland werken we in een centrum centraal in Nederland. Soms in IJsselstein, soms in Amsterdam.

Op dit moment bieden we in Nederland alleen een opleiding voor professionals aan. Deze training is ook toegankelijk voor professionals die onderdelen van de training mee willen doen.
We werken meestal tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. De training is niet intern, behalve de meerdaagse training in ons Engelse huis.

Detailed information
Offerings
Transforming Dialogue biedt sinds 2013 een nieuwe training aan voor professionals waarin naast de theorie het accent zal liggen op het integreren en gebruiken van ‘Voice Dialogue and the Psychology of Selves’ in de praktijk.
De training bestaat uit verschillende onderdelen die samen een geheel vormen.
Ze zijn echter ook los te volgen, en je kunt rekening houdend met je beschikbaarheid en ervaring een eigen persoonlijk ‘pakket’ samenstellen. De onderdelen zijn vooral bedoeld voor professionals die zich Voice Dialogue eigen willen maken met de bedoeling om het faciliteren te gaan integreren en toe te gaan passen in hun eigen werk. De training staat ook open voor diegenen die zich aan het oriënteren zijn om dit in de toekomst te gaan doen.
Wij beseffen heel goed dat het steeds via de eigen ervaring is dat het faciliteren van anderen met Voice Dialogue echt diepgang krijgt. Het wordt daarom sterk aangeraden waar mogelijk tijdens het trainingsjaar een aantal individuele Voice Dialogue sessies te doen. Inzicht in het eigen proces is voor het leren werken met Voice Dialogue een onmisbare fundering, en zal een sleutelrol blijven spelen tijdens de trainingen.
Vanaf het begin zal er tijdens de trainingsdagen bij ieder nieuw leer onderdeel naast de theorie ook gewerkt worden met zowel actief observeren en methodisch bespreken van demonstratie sessies, als met begeleide oefeningen om elkaar te leren faciliteren.
De training is open voor alle niveaus van ervaring met Voice Dialogue. Naast de verschillende plenaire momenten wordt de leerstof doorgaans tegelijkertijd in twee groepen op foundation en gevorderd niveau aangeboden zodat een ieder ruimte krijgt om in te kunnen steken en oefenen op een passend ervaringsniveau. Voor diegenen die hun opleiding al hebben afgerond bestaat ook de mogelijkheid om als ‘Graduate’ mee te doen en een eigen route hierin te bepalen.
Onderdelen
In de training bieden wij verspreid over het jaar een aantal intensieve modules aan die een specifiek aspect van het Voice Dialogue bewustzijns model zullen belichten en verdiepen (zie Trainingsinhoud ).
Er zullen ook een aantal praktijk dagen aangeboden worden, waarin er specifiek met faciliteren gewerkt wordt.
Met het oog op continuïteit en focus zullen we hiernaast een aantal nieuwe trainings elementen introduceren die een bijdrage kunnen
leveren om de intensiteit en rendabiliteit van de training voor professionals te verhogen.
Contracten Het gebruik van individuele, voor ieder op maat gesneden, contracten is de laatste jaren in ons werk in Engeland ontstaan. Het contract stel je samen met een van de staf op. Hierin ga je op zoek naar wat jij dit jaar in de training wil bereiken en hiervanuit naar de ‘growing edge’ zowel in je eigen proces, als in het faciliteren van anderen. In het contract leg je vast: wat je wil leren (leerdoelen) en hoe je dat wil leren (leertraject). Helderheid in het contract motiveert en vergemakkelijkt het leerproces. Daarnaast schept het focus en structuur.
Een mentorsysteem ter individuele ondersteuning bij het samenstellen van contract, en voor tussentijdse ondersteuning en supervisie. Wij raden aan het laatste een aantal keer per jaar tussendoor te doen, hierin zijn de vormen flexibel, bv individueel of in een groep. De mentor gebruikt het contract door het jaar heen bij supervisie en bij groeps supervisie om de individuele leer ervaringen te bespreken.
Oefengroepen die tussendoor zelf bij elkaar komen.
De oefengroepen bestaan uit ten minste drie deelnemers zodat er altijd met een observator gewerkt kan worden. De frequentie hiervan hangt samen met haalbaarheid en wenselijkheid. Twee keer tussendoor wordt sterk aangeraden.
Individuele sessies tussendoor.
 Individuele sessies zijn van oudsher de beste manier om je te bekwamen
in Voice Dialogue. Het is aan te raden tussen de modules individuele sessies af te spreken. Dit kan live of per Skype, met een van ons tweeën of met een andere staf of aanbevolen trainer.
Het aangaan van een individueel commitment op maat lijkt ons nuttig. Binnen de boven aangegeven structuur willen we alle ruimte houden voor flexibiliteit en spontaniteit.
Trainingsinhoud
De topics voor de modules van de training zijn direct afgeleid van het bewustzijnsmodel dat de basis vormt van Voice Dialogue en de Psychology of Selves (zoals door Hal en Sidra Stone is ontwikkeld). In het bewustzijnsmodel worden drie aspecten onderscheiden:
Het ego, het gewaar-zijn en het zelfsysteem
Eerste module : het zelfsysteem
De eerste module zal grondig het zelfsysteem behandelen. Hiermee wordt bedoeld het stelsel van energieën die in dit model de sub-personen.,
delen, stemmen of ikken genoemd worden. Met een deel van deze sub-personen identificeren we ons, een deel verstoten we en een deel kennen
we nog niet. Het leren kennen van ons zelfsysteem met alle individuele hoofdrolspelers vormt een belangrijk deel van de cursus. Het gaat om herkennen en beleven van al onze gedachten en neigingen, gevoelens en impulsen, om zodoende gewaar-zijn te ontwikkelen om ons systeem vrij te maken om te kunnen kiezen.
Ons gedrag wordt het grootste deel van onze tijd gestuurd door min of meer onbewuste drijfveren die ons persoonlijke palet van energieën bepalen. Ook cultureel zijn er voorkeuren voor bepaalde manieren van doen, voelen en denken. Dit is wat er met ‘identificatie’ bedoeld wordt in Voice Dialogue. We zitten, vaak zonder dat wij het weten, in een verhaal van een of meer van onze sub-personen, met alle bijbehorende regels en onderliggende geloofssystemen. Ook op een diepere laag, wat Jung het ‘collectieve onderbewuste’ noemde, vindt er identificatie plaats met een of meerdere archetypen.
In hoe een sub-persoon zich manifesteert zal er ook aandacht besteed worden aan het verschil tussen de zuivere vorm en de vervorming. De speciale positie van criticus en de ‘judge’ in het model zal grondig aan de orde komen.
We zullen dus op verschillende niveaus stilstaan bij deze persoonlijke, culturele en archetypische voorkeuren of gewoontes die de grondslag vormen van de verschillende sub-personen, en leren om de bijbehorende regels en geloofssystemen te ontrafelen.
Tweede module : het openen van gewaar-zijn
Het gewaar-zijn waar alles uit voortkomt en zich in uitdrukt is het tweede aspect dat behandeld wordt van het Voice Dialogue bewustzijns model. Helder gewaar-zijn van ons zelfsysteem is een van de belangrijkste doelen van Voice Dialogue omdat het de mogelijkheid van keuzes maken bevordert. Als we werkelijk in staat zijn om getuige te zijn van wat zich in ons en de ander afspeelt, terwijl we in contact blijven met onszelf en de ander, dan ontstaat er een enorme innerlijke vrijheid.
Er is in Voice Dialogue een zeer specifieke manier van omgaan met gewaar- zijn ontwikkeld. In de tweede module gaan we door met het verdiepende onderzoeken van het zelfsysteem terwijl we telkens de focus zullen leggen op de speciale plek in dit model van gewaar-zijn in relatie tot alle individuele sub-personen. Er zal nauwkeurig gelet worden op het leren ervaren van ‘a true state of awareness’ dwz het pure getuige zijn van een situatie zonder oordeel of agenda. Het afstand nemen, observeren, analyseren of oordelen liggen hier soms zeer dicht tegenaan.
Hiernaast zullen ook verschillende andere manieren van omgaan met gewaar- zijn onderzocht en geoefend worden.
Derde module : de plek van het ego De scheiding in de drie aspecten, sub-personen, gewaar-zijn en ego, die mogelijk in eerste instantie wat schematisch lijkt, wordt vooral gemaakt om het communiceren over het proces dat zich afspeelt tijdens het beoefenen van Voice Dialogue te vereenvoudigen, en is op zich wel zeer bruikbaar als werk hypothese. Daarnaast maakt dit onderscheid het makkelijker om de focus te leggen op een van de aspecten.
In hoe we leren omgaan met de plek van het bewuste ego in Voice Dialogue komen in deze derde module alle drie de aspecten samen. De instantie die kiest is ons ego. Voor het bewust kiezen heb je gewaar-zijn nodig. Vanuit het bewuste ego kan je schakelen tussen de verschillende onderdelen van je systeem. Ons systeem reageert voortdurend spontaan op wat zich aandient, en tegelijkertijd kunnen we leren om een stap achteruit te doen en gewaar te zijn, om vervolgens vanuit direct contact met de ervaring te leren kiezen.
Hoe bewust het kiezen gebeurt, wat er allemaal nog onbewust gebeurt, het verschil tussen het handelende en bewuste ego ten opzicht van een bepaalde
polariteit, hoe identificatie en dis-identificatie werken, dit zijn onderwerpen die tijdens de derde module een focus van verdiepend onderzoek zullen zijn.
Bij het verdiepen wordt het echter steeds duidelijker hoe onmisbaar de drie aspecten zijn in Voice Dialogue, en hoezeer ze ook in elkaar overvloeien. Het gewaar-zijn kan bijvoorbeeld in die zin een lastig onderdeel zijn, omdat ons ego (dat bijvoorbeeld ge-identificeerd kan zijn met de denker) zonder dat wij het door hebben zich doorgaans van het gewaar-zijn meester probeert te maken. Dan zit je voordat je het weet weer in het bekende verhaal, met andere woorden een identificatie met een sub-persoon, en dus in een handelend ipv een bewust ego.
Praktijkdagen: contact met de sub-personen Faciliteren is een sneltrein route naar kennis van het eigen zelfsysteem. Vanuit alle drie de aspecten van het bewustzijns model wordt de techniek van faciliteren op de praktijk dagen grondig onderzocht en geoefend. Er zal per dag vanuit een ander thema gewerkt worden, en er wordt ruim gelegenheid geboden om zelf onder supervisie te oefenen met faciliteren van medecursisten, en later in het jaar ook met gasten van buiten. Binnen het faciliteren komen verschillende stijlen aan bod en wordt gewerkt met praktische oefeningen op maat.

Online schedule available at www.transformingdialogue.com

Offering Continuing Education Credits

Staff Members
Peter Dellensen & Trilby Fairfax

 


Search the Voice Dialogue website

Facebook Twitter LinkedIn   Bookmark and Share
Voice Dialogue International (formerly Delos Inc)
All rights reserved by copyright 2022©